GDPR

GDPR

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov jazykovou školou PaedDr.Beata Holická – TTL Well!

V súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vám poskytujeme nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov.

a) Kto je prevádzkovateľom?
V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, je prevádzkovateľom osobných údajov PaedDr.Beata Holická – TTL Well!, Koniarekova 8123/29, 917 01 Trnava, IČO: 37276255, zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu Trnava, č.OŽP-A/2011/02258-2, číslo živnostenského registra 207-14717

Kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené v tomto bode sú zároveň kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať písomne na adrese PaedDr.Beata Holická – TTL Well!, Koniarekova 8123/29, 917 01 Trnava, e-mailom na všeobecnú e-mailovú adresu ttlwell@ttlwell.eu alebo telefonicky na telefónnom čísle 0905 823 063.

Vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov môžete kontaktovať e-mailovú adresu zodpovednej osoby ttlwell@ttlwell.eu, alebo telefonicky na čísle 0905 823 063.

b) Ako a na aký účel získava a spracúva prevádzkovateľ osobné údaje
Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v súlade s ostatnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, alebo od inej osoby- tretej strany, ktorá nám poskytne osobné údaje. Tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám v zmysle čl. 13 aj v zmysle čl. 14 Naradenia.

Všetky osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ o Dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely spracúvania osobných údajov, k naplneniu a zabezpečeniu zmluvných a zákonných podmienok Prevádzkovateľa a po obmedzenú dobu.

c) Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje výlučne pri plnení zmluvných a zákonných povinností. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pri plnení zmluvy s Dotknutou osobou, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností. K spracovávaniu osobných údajov pri plnení zmluvných povinností dochádza napr. pri uzatvorení dodávateľskej zmluvy pri výkone činností predmetu podnikania Prevádzkovateľa.

Plnenie zákonných povinností – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj pri plnení zákonných povinností.

Týmito zákonnými povinnosťami sú povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, predpisov týkajúcich sa miezd a účtovníctva.

d) Aké osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať.
Prevádzkovateľ bude spracovávať identifikačné údaje fyzických osôb – meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne iné potrebné údaje. Medzi tieto iné potrebné osobné údaje môžu patriť aj osobitné kategórie osobných údajov, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený, a zároveň povinný v niektorých prípadoch spracovávať.

e) Ako dlho spracováva a uchováva Prevádzkovateľ osobné údaje
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov v minimálnom čase tak, aby mohol plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti.

Doba uchovávania osobných údajov bude závislá od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania bude zohľadňovať Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracúvať osobné údaje výlučne počas doby, ktorá je pre uchovávanie osobných údajov nevyhnutná.

f) Práva Dotknutých osôb vo vzťahu k osobným údajom
V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má Dotknutá osoba právo na prístup k jej osobným údajom. Má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje o nej- Dotknutej osobe, sa používajú. Má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, právo žiadať opravu a aktualizáciu osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania.

Dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Toto právo Dotknutej osoby je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Prevádzkovateľ môže mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, že nebude môcť žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania – má právo požiadať Prevádzkovateľa, aby obmedzil spracovávanie osobných údajov. Má právo podať sťažnosť, alebo podnet. So sťažnosťou sa môže Dotknutá osoba obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk tel. číslo: 02/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

g) Uplatnenie práv Dotknutej osoby
Práva Dotknutej osoby uvedené v bode f), tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa, môže Dotknutá osoba uplatniť písomne, zaslaním žiadosti, alebo osobným doručením žiadosti na adresu Prevádzkovateľa, elektronicky = e-mailovej adresa ttlwell@ttlwell.eu, telefonicky, t. č.: 0905823063, ústne, pričom o žiadosti bude spísaný písomný záznam, ktorého znenie obdrží Prevádzkovateľ a kópiu Dotknutá osoba. Odpoveď Prevádzkovateľ poskytne do 30 dní odo dňa, kedy si uplatnila Dotknutá osoba práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

h) Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií
Prevádzkovateľ v niektorých prípadoch prenáša osobné údaje do tretích krajín, konkrétne do Spojených štátov amerických. Prenos týchto osobných údajov sa môže vykonávať na základe vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA č. 2016/1250, a to v prípade amerických spoločností zapojených v režime tzv. EU – U.S. Privacy Shield (ďalej ako „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“). Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje výhradne do spoločností zapojených do Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje formou automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

i) Kto spracováva osobné údaje – príjemcovia
Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom a aj tretím stranám. K sprostredkovateľom patria lektori Prevádzkovateľa, prípadne iné spoločnosti, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje. Týmito sprostredkovateľmi sú poskytovatelia účtovníckych služieb a poradenstva, IT spoločnosti, ktoré spravujú webovú stránku a interné systémy Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu osobných údajov Dotknutej osoby. Prevádzkovateľ osobné údaje poskytuje tiež zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a iné orgány, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytovať osobné údaje.

j) Záverečné ustanovenia
Toto oboznámenie je platné a účinné od 25. mája 2018